Løsninger for optimal luftkvalitet og et bedre miljø

I mere end 30 år har vi med stolthed fulgt de ventilationsanlæg, som vi har dimensioneret, leveret og videreudviklet. Vi fremstiller fortsat driftssikre løsninger af høj kvalitet, som opretholder et stabilt produktionsmiljø. Derved bidrager vores løsninger til en høj produktivitet og ensartet kvalitet af kundernes produkter.

Vi tilstræber vedvarende at levere løsninger med fordele for vores kunders produktionsanlæg, som står i et sundt forhold til investeringen.

 

Ventilation

Ventilation er en bred betegnelse for luftskifte. Formålet med industriel ventilation er at skabe et miljø i rummet, som ikke påvirker produktionen negativt, og samtidig lever op til krav om eksternt miljø.

Vores løsninger retter sig ofte imod lokaler, hvor indeklimaet er udfordret. Løsningerne skaber et godt produktionsmiljø ved at fjerne varme, fugt og anden forurening fra produktionen. Vi designer anlæggets kapacitet efter behovet i rummet. Det sikrer, at produktionen er tør ved produktionsstart, har den rette temperatur og rette fugtniveau i produktionstiden.

Et forbedret arbejdsmiljø er ofte en sidegevinst ved en ventilationsløsning, der passer til produktionskravene.
Vores foretrukne ventilationsprincip er fortrængningsventilation. Fortrængningsventilation giver nogle suveræne muligheder.

 • Meget stor forskel mellem temperaturen på den indblæste og den udsugede luft giver en stor køleydelse med en lille luftmængde
 • Lave lufthastigheder i opholdszonen giver et arbejdsmiljø uden træk, selv ved luftskifter op til 40 gange pr. time
 • Reducerede installations- og drift-omkostninger på grund af mindre luftmængde og mindre varmebehov, fordi indblæsningstemperaturen er tættere på gennemsnitstemperaturen udenfor

Vores dybe faglige erfaring med at dimensionere industriventilation gør, at vi kan designe anlæg, som kan det de skal kunne. Ikke mere, ikke mindre. Når et ventilationsanlæg er velfungerende, tænker man ikke på det. Det kan betyde:

 • Færre omkostninger til oplæring og ansættelser pga. øget personaleomsætning
 • Mindre tab af produktionstimer ved forsinket produktionsstart
 • Færre administrationsomkostninger for at opretholde produktionsmiljøet
 • Færre omkostninger til administration og særtiltag ved audits
 • Bedre samarbejdsklima med veterinærmyndighederne
 • Lette fejlsøgning og procesoptimering, fordi produktionsmiljøet ikke varierer
 • Længere levetid på el og automatikkomponenter pga. mindre fugt og varme

 

Kontakt Bardram
Projektforløb hos Bardram
Referencer hos
 

 

 

knap laes mere pil ned knap laes mere pil ned

ventilation

Procesudsugning

Forurening fjernes mest effektivt ved kilden. Når vi laver procesudsugning for manuel håndtering af produkter, analyserer vi grundigt arbejdets processer. Derefter designer vi en løsning, som indarbejder medarbejdernes ergonomi og arbejdets processer. Vores mål er, at procesudsuget er effektivt. Det kræver, at medarbejderne synes det er let at bruge.

Procesudsugninger indgår ofte som en naturlig del af vores design for et lokale, når der er kilder som udleder særlig meget varme eller forurening. Men vi leverer også løsninger til selvstændige processer. Bardram har erfaring med procesudsugning fra:

 • Krydderi udvejning og blanding
 • Hakke og mikse processer med CO2 og N tilsætning
 • Inkjet- laser-print
 • Slagteriernes sterilisatorer for knive, robotter, krogvaskere mv.
 • Oliestegere og kogeprocesser
 • Kar- kasse og bakke-vaskere
 • Udsugning CO2 fra tøristilsætning

 

Kontakt Bardram
Projektforløb hos Bardram
Referencer hos

 

 

knap laes mere pil ned knap laes mere pil ned

udsugning

Rumkøling

I produktionslokaler afgiver maskiner og processer så meget varme, at der næsten altid er behov for køling for at opretholde den ønskede rumtemperatur. Når vi dimensionerer kapaciteten for et rumkøleanlæg, sker det på baggrund af en termisk model af lokalet. Den opbygges på baggrund af grundig kortlægning af de processer og maskiner, der bidrager med fugt, varme eller forurening samt bygningens design. Samtidig skal anlæggets ydelse kunne varetage de forskelligartede driftssituationer som f.eks. produktion, rengøring og udtørring.

Vi designer trækfri ventilation i personale intensive lokaler med rumtemperatur fra +25 til +3 °C. Vi designer ventilation i produktionslokaler, uden personale krav, i temperaturer fra +35°C til +3°C. Bardram har mange års erfaring med ventilation til slagterier med meget personale, og har udviklet Bardram kondensfri lavimpuls armaturer til netop dette segment.

Bardram har over de sidste 30 år leveret utallige rumkøleanlæg til +3 til 12 °C med pose indblæsning og et trækfrit miljø. Vores ventilationsaggregater kan opbygges i kølerumspaneler med kundetilpassede materiale kvaliteter. Hvor man ønsker aggregater med mineraluldsisolering kan vores patenterede GOBI kondenssikring forhindre at der opbygges kondens i konstruktionen. Bardrams rumkøleanlæg betjener blandt andet.

 • Mælkebehandling og osterier på mejerier
 • Pålægsproduktion: Fars, kogning/stegning, high risk pakning
 • Industriproduktioner med stansning, spåntagning, og støbning
 • Dej og raskeområder. Ovnområder og kølebaner. Pakkerier
 • Opskæring, udbening, pakning af kreaturer og svin
 • Kreaturslagtning
 • Svineslagtning
 • Ingrediens fremstilling. Spraytårne, tørreprocesser mv.
 • Og utroligt meget mere.

 

Kontakt Bardram
Projektforløb hos Bardram
Referencer hos

 

 

knap laes mere pil ned knap laes mere pil ned

rumkoeling

Affugtning

Et tørt produktionsmiljø er for mange produktioner en forudsætning for at producere. Vand i produktionsmiljøet kan komme fra rengøringen, stærkt dampende processer eller kondensering af varm luft i koldere områder.

Bardram har samlet erfaringer med disse problemstillinger i årtier. Vi ved hvor meget vand rengøringen efterlader, og hvordan man mest effektivt fjerner det. Hvis produktionen kræver hurtig tørring efter endt rengøring, så kan vores systemer tørre produktionslokaler på under to timer.

Der kan være behov for at kontrollere fugtniveauet i produktionsmiljøet, fordi ingredienser suger fugt og bliver uhåndterlige, eller for at minimere risikoen for mikrobiel vækst.

Vi analyserer varme og fugtafgivelse fra processer i lokalet, og designer på baggrund af denne analyse et ventilationssystem, der kan levere det ønskede fugtniveau. Vi har leveret temperatur og fugtstyrende anlæg til.

 • Udtørring efter rengøring af alle tænkelige lokaler
 • Produktionslokaler til salater, mayonnaise og lignende
 • Fremstilling af modermælkserstatning
 • Kondens fjernelse i kølerum
 • Testkamre til certificering af elektriske komponenter
 • Kondensfjernelse hvor kolde og varme lokaler mødes
 • Fugtstyring af procesluft til tørreprocesser

 

Kontakt Bardram
Projektforløb hos Bardram
Referencer hos

 

 

knap laes mere pil ned knap laes mere pil ned

affugtning

Ekstern lyddæmpning

Samfundet har øget forventningerne til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte er det eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget. Vi kan teorien bag lyd og støjdæmpning på fingrene. Denne viden kobler vi sammen med vores værksteds kapacitet til at fremstille løsninger med stor fleksibilitet.

Med afsæt i vores teoretiske og praktiske erfaring kan vi hjælpe vores kunder til at lyddæmpe de støjkilder, som giver mest for pengene. Vores indgående kendskab til ventilations installationer gør, at vi kan støjdæmpe eksisterende installationer, uden at påvirke deres kapacitet nævneværdigt.

Ved installering af nye anlæg producerer Bardram kundetilpassede løsninger, der kan møde de skrappeste støjkrav. Bardram arbejder ofte ud fra data i en støjkortlægning, men kan også udføre målinger af støjkilder. Vores støjdæmpning er tilpasset den enkelte installation med sikkerhed for at opnå den ønskede støjdæmpning. Eksempler på støjdæmpning:

 • Lyddæmpede ventilations aggregater
 • Lyddæmpning af kølekondensatorer
 • Bulderhuse til vakuumpumper og lignende
 • Lyddæmpning og ventilation af køle maskinstuer
 • Lyddæmpning af kedel skorstenen
 • Lyddæmpning af tagventilatorer og andre typer luftafkast

 

Kontakt Bardram
Projektforløb hos Bardram
Referencer hos

 

 

knap laes mere pil ned knap laes mere pil ned

ekstern lyddaempning

Ekstern lugtbegrænsning

Selv duften af mad, kan blive for meget i længden. Der er to forskellige måder til at begrænse lugtgener til omgivelserne. Fortynding og rensning.

Ved fortynding etableres et højt afkast, således at det lugter mindre hos naboerne. Bardram har etableret adskillige anlæg, der samler luft som lugter fra mange forskellige produktionsafsnit, og leder det ud via en skorsten. Vores løsninger designes således, at de enkelte områder kan variere luftmængden efter det aktuelle behov.

Ved rensning fjernes de molekyler fra luften som skaber lugten. Det er karakteren af den luft som ledes ud, der er bestemmende for, hvilken luftrensningsteknologi, der er mest egnet. Bardram leverer samlede løsninger, hvor vi integrerer den bedst egnede luftrensningsteknologi. Vi har erfaring med lugtrensningsteknologier som scrubber, biofiltre, ozon og aktivt kul. Vi har leveret anlæg med følgende lugtkilder.

 • Lugtfortynding ved etablering af en skorsten og booster-enhed til afkast fra mange forskellige lugtkilder
 • Lugtrensning fra konfiskat tanke
 • Lugtrensning fra oliestegning
 • Lugtrensning fra slagteområder
 • Lugtrensning fra biogasanlæg

 

Kontakt Bardram
Projektforløb hos Bardram
Referencer hos

 

 

knap laes mere pil ned knap laes mere pil ned

ekstern lugtbegraensning

Varmegenvinding

Energiforbruget på et ventilationsanlæg afhænger af tre primære designparametre.

 • Regulering af anlæggets ydelse, så det tilpasses det aktuelle behov og udetemperaturen
 • Design af kapacitet, ventilationsprincip, indblæsningssystem, ventilatorer, tryktab og isolering
 • Etablering af genvinding af varme fra udsugningsluften

Alle tre parametre griber ind i hinanden, og må afvejes i forhold til behovet for at opvarme indblæsningsluften, og kundens krav om tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstiden er afgørende for, hvor energieffektivt et ventilationsanlæg skal være. Uanset om vores kunder har besluttet en tilbagebetalingstid på 3 måneder, eller 10 år, respekterer vi denne beslutning.

Vi har ingen nøglefærdige løsninger, der passer til alle. Men i vores design af anlæg bruger vi kundens tilbagebetalingstid som rettesnor, for at skabe det mest energieffektive anlæg under de givne omstændigheder. Bardram behersker varmegenvindingsteknologier som:

 • Rotor og krydsvekslere
 • Koblede batterier
 • Blandekammer anlæg (recirkulation)
 • Varmepumpe anlæg.

Nogle afkast fra processer er så varme, at varmen kan udnyttes i andre dele af produktionen. Den bedste økonomi kan opnås hvis der er en parallel proces, der direkte kan aftage den opsamlede energi. Jo højre afkasttemperatur, jo bedre økonomi.
Hvis man ikke altid direkte kan afsætte energien til andre processer er der færre driftstimer, hvor man får gevinsten af varmegenvindingen. Alternativt skal der etableres akkumulering af varmen. Begge dele øger tilbagebetalingstiden.
Bardram har leveret varmegenvinding fra processer som:

 • Svideovne på svineslagterier
 • Udsugning fra skoldning-plukning af kyllinger

 

Kontakt Bardram
Projektforløb hos Bardram
Referencer hos

 

 

knap laes mere pil ned knap laes mere pil ned

varmegenvinding

x