Løsninger for optimal luftkvalitet og et bedre miljø

Bardram udvikler helhedsorienterede og driftssikre løsninger af høj kvalitet. Erfaringsgrundlaget beror på mere end 25 år med udvikling, produktion, montage, regulering og vedligeholdelse af anlæg i forskellige dimensioner. Bardram fokuserer konstant på optimering i forhold til energieffektive løsninger.

 

Ventilation

Ventilationsanlæg til at forbedre indeklimaet i udfordrende miljøer ved at reducere, varme, forurening, fugt, lugt- og støjgener.

 • Krydsveksleranlæg i luftmængder fra 5.000 m3/h til 30.000 m3/h med virkningsgrad, der dimensioneres individuelt
 • Lavimpulsarmatur til områder med hård belastning fra fugt, varme og forurening fra opløsningsmidler
 • Aktiv fortrængningsarmatur til etablering af en lille ventileret opholdszone i et større lokale
 • Luftfordelingssystemer til indblæsning af kølet luft i lokaler, hvor normale rørsystemer vil give anledning til kondens og korrosion
ventilation

Udsugning

Mange forskellige former for arbejdsprocesser kan belaste arbejdsmiljøet med varme, støv, gas, kemikalier eller damp. Den rigtige udsugningsløsning fjerner en stor del af forureningen direkte ved kilden. Bardram har erfaring med:

 • Krydderiblandere
 • Nitrogen mixere
 • Inkjet & video print
 • Slagterobotter
 • Slibe og svejse udstyr
 • Friturestegning og kogning
 • Industriopvaskere
 • Lagerfaciliteter
 • Industriopvaskere
 • Sterilisatorudsugning
 • Tøridpakning
udsugning

Rumkøling

Når der er krav om lave rumtemperaturer leverer Bardram specialudviklede anlæg, der er mere effektive og energibesparende end ventilationsløsninger til bl.a.

 • Lagerfaciliteter og produktionslokaler med meget personale
 • Fødevareindustrien med posekøleaggregater
 • Butikskøleanlæg til den aktuelle bygningskonstruktion
rumkoeling

Affugtning

Fugt og kondens er en udfordring for mange virksomheder - særligt i fødevareindustrien. Løsningen kan være affugtningsanlæg til styring og kontrol i forhold til eksempelvis tørring, der har betydning for områder som:

 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdssikkerhed
 • Veterinære forhold
 • Ventetid mellem rengøring og produktionsstart
affugtning

Ekstern lyddæmpning

Normalt kan det være svært at undgå eksterne støjgener i forbindelse med ventilations- og køleanlæg. Bardram leverer effektive komponenter til at minimere eksterne støjgener, der anvendes til både nye og eksisterende ventilations- og køleanlæg, samt til kedler og kondensatorer. Løsningerne opfylder gældende miljøkrav og omfatter for eksempel:

 • Støjsvag udsugning
 • Lyddæmpning til aggregat
 • Lyddæmpning til skorsten
 • Lyddæmpere til kondensatorer
 • Lyddæmpning på eksisterende anlæg
 • Støjvægge
ekstern lyddaempning

Ekstern lugtbegrænsning

Det kan normalt være en udfordring at undgå eksterne lugtgener i forbindelse med etablering af ventilations- og udsugningsanlæg. Bardram gør det muligt med forebyggende løsninger at minimere eksterne lugtgener betragteligt ved såvel nye som bestående ventilations- og køleanlæg. Løsningerne opfylder gældende miljøkrav og omfatter eksempelvis:

 • Ozonrensning
 • Fællesafkast
 • Lugtreduktionen for afkast fra friturekogning 
ekstern lugtbegraensning

Varmegenvinding

Tekst under udarbejdelse...

varmegenvinding

x